Korte geschiedenis van "Geels Distilleerderij"

In 1887 richt Cornelis Johannes Geels in Alkmaar de firma C.J. Geels op. De werkzaamheden bestaan uit "...het importeren van wijnen en cognac en het versnijden en vermengen van gedistilleerd tot de vervaardiging van verschillende dranken"

De distilleerderij werkt onder de naam "De Korenschoof", de Likeurstokerij en Bitterfabriek onder de naam "De Vliegenier". 

Zijn zoon Dirk is 21 jaar wanneer deze de leiding over het bedrijf van zijn vader Cornelis Johannes krijgt. Handelende onder de firma C.J. Geels te Alkmaar dient hij 19 Maart 1931 in Hilversum een verzoek in tot
"het oprichten van een bergplaats van gedistilleerd en het plaatsen van drie electromotoren van resp. 1/3, 1/3 en 1/4 pk, gemonteerd op respectievelijk 1 capsuleermachine, 1 spoelmachine en 1 etikettengommeermachine, een en ander in het perceel Heerenstraat 28b alhier, kadastraal bekend sectie G, no. 9436".

24 April 1931 wordt de gevraagde vergunning verleend.
Deze distilleerderij werkt onder de naam "Geels Distilleerderij De Krekel". 

April 1945 draagt Dirk Geels het bedrijf in Alkmaar over aan zijn oudste zoon Cornelis Johannes en het bedrijf in Hilversum aan zijn zoon Franciscus Cornelis.


In de nagelaten documenten van mijn moeder, Mevr. J.L. Geels-Hendriks, vond ik het, door haar opgeschreven overzicht over de geschiedenis van Geels Distilleerderij:

"De oprichter van de distilleerderij Geels was de heer C.J. Geels (ca 1847-1905). Hij trouwt op 28-10-1877 te Alkmaar met Helena Maria Plas, de dochter van schilder en kunstenaar Pieter Plas en zijn vrouw Catharina Alida ten Berge. Augustus 1887 richt hij het bedrijf op.

Uit dit huwelijk kwamen 3 zonen en 3 dochters voort. Na het overlijden van C.J. Geels zette de oudste zoon Cor de zaken voort doch dat ging niet goed, hij was te weinig zakenman.

De tweede zoon Johan ging naar het buitenland. Toen moest de derde zoon Dirk op 16 17 jarige leeftijd de zaken voortzetten omdat zijn moeder toch afhankelijk was van het bedrijf(je).

D. Geels bleek een goed zakenman. Toen de zaken goed gingen vonden de familieleden van D. Geels dat ze ook rechten hadden op het bedrijf. Daar zijn dan in de familie moeilijkheden over ontstaan wat wel meer in families voorkomt, maar is na lange tijd toch bijgelegd.

In 1926 werd in Hilversum een tweede distilleerderij begonnen onder de naam "Geels Distilleerderij De Krekel". Daar kwam de tweede zoon F.C. Geels in te werken met succes.

Na overlijden van F.C. Geels in 1968  werd het bedrijf overgedaan aan Geels Distilleerderij Alkmaar.

Kort daarop in 1973 trok C.J. Geels sr. zich terug uit de zaken en moest C.J. Geels jr. de zaken voortzetten. Jammer genoeg had deze weinig interesse in het bedrijf, ook de boekhouder, de heer K. de Beuker, kon het niet aan. Daar wil ik verder niet over schrijven.

Na een wel of niet aangestoken brand was er van Geels dus niets meer over."

Enige mijlpalen van het bedrijf.

Hieronder wordt een aantal mijlpalen in het bestaan van Geels Distilleerderijen gegeven.

Augustus 1887 C.J. Geels (ca 1847-1905) richt in Alkmaar het bedrijf op.

 

31 januari 1901 Burgemeester en Wethouders der gemeente Hilversum besluiten
"Aan J.P. Kuijen en zijne rechtverkrijgenden vergunning te verlenen tot het oprichten van een distilleerderij en likeurstokerij in perceel no. 42 aan de Emmastraat, kad. bekend Sectie  no. 4148 ...". 

 

31 december 1901 J.P. Kuijen vraagt vergunning aan
"tot oprichting van eene distilleerderij en likeurstokerij in het perceel gelegen aan de Koningsstraat no. 5a, kadastraal bekend sectie ? no. 2792"
.

 

30 januari 1902 Burgemeester en Wethouders der gemeente Hilversum besluiten op 30 januari 1902 de gevraagde vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn voor 1 juli 1902.

 

1 februari 1926 Volgens akte d.d. 1 februari 1926 koopt Dirk Geels voor een bedrag, groot 5.748,67 gulden, de inventaris en alle drank van Maximilian Jepkens en Theo Kok, handelend onder de firma Th. Max & Co, beiden woonachtend te Hilversum. Deze firma was een cognac- en wijnhandel, likeurstokerij en limonadefabriek te Hilversum, opgericht 1877 (zie folder). Zoon F.C. Geels start  hier zijn werkzaamheden.

 

19 Maart 1931 Dirk Geels, handelend onder de firma C.J. Geels te Alkmaar, dient een verzoek in tot "het oprichten van een bergplaats van gedistilleerd en het plaatsen van drie electromotoren van resp. 1/3, 1/3 en 1/4 pk, gemonteerd op respectievelijk 1 capsuleermachine, 1 spoelmachine en 1 etikettengommeermachine, een en ander in het perceel Heerenstraat 28b alhier, kadastraal bekend sectie G, no. 9436".

 

24 april 1931 Burgemeester en Wethouders der gemeente Hilversum besluiten
"Aan D.J. Geels, handelende onder de firma C.J. Geels, voornoemd en zijne rechtverkrijgenden DE GEVRAAGDE VERGUNNING TE VERLEENEN, overeenkomstig de aan dit besluit gehechye beschrijvingen en tekening(en);".

 

24 oktober 1944 Brief van F.C. Geels aan zijn vader n.a.v. meegemaakte oorlogshandelingen (zie brief).

 

06 april 1945 "Brief van D. Geels inzake zijne overdracht van zaken en de ontstane verhoudingen tot en van C.J. en F.C. Geels", een 14 pagina's groot document met aan het slot een verantwoording van Dirk Geels.

 

22 augustus 1928 (?) Aankoop recepten van Dr. Henry J. Gazan, Chimiste, Bruxelle - Rotterdam

 

5 februari 1968 Overlijden van F.C. Geels. Zijn zoon A.H.M. Geels zet het bedrijf voort. Nog hetzelfde jaar wordt het bedrijf overgedaan aan Geels Distilleerderij Alkmaar.

 

1973 C.J. Geels sr. trekt zich terug uit het bedrijf, zijn zoon C.J. Geels jr. zet het bedrijf voort.

 

1974 Het bedrijf, gevestigd aan de Baangracht 5 t/m 13 te Alkmaar wordt door brand verwoest. Dit is tevens het einde van Geels Distilleerderijen.

De vroegere vijf pakhuizen, oorspronkelijk stammend uit 1850, zijn verbouwd tot 34 huurflats voor alleenstaanden met onder de flats een restaurant met bar.